Superboeren.nl | Officiële website van SV Superboeren De Graafschap
Postbus 392, 7000 AJ Doetinchem | Lid worden?

Brief RvC-voorzitter Zweers aan achterban

Brief RvC-voorzitter Zweers aan achterban

Vandaag heeft het bestuur van SV Superboeren De Graafschap een brief ontvangen welke is ondertekend door Henk Zweers, voorzitter van de Raad van Commissarissen van De Graafschap. Het verzoek was om het schrijven volledig te plaatsen.

Ook de besturen van Voetbalvereniging Betaald Voetbal De Graafschap, STAK Betaald Voetbal De Graafschap BV, Anhangersraod en Business Club De Graafschap hebben deze brief ontvangen.

Geacht Bestuur,

Gezien de recente ontwikkelingen heeft de Raad van Commissarissen er de behoefte aan u schriftelijk te informeren over feiten en zaken binnen de BVO die zich de laatste maanden hebben voorgedaan. Veelal is er sprake van bilaterale contacten tussen u en de RvC en de directie van De Graafschap met daarnaast een schriftelijke uitwisseling. Communicatie is en blijft, zeker in een emotionele organisatie als wij zijn, een lastig proces en het is de RvC er alles aan gelegen dit open en transparant te blijven doen. Wij kiezen er voor de onderwerpen stuk voor stuk te behandelen.

Taak en Rol van de Raad van Commissarissen (RvC):
Deze taak is beschreven in de statuten en in het reglement. Kort gezegd; toezicht houden op het beleid en adviserend naar de Bestuurder. Daarnaast is een aantal Bestuursbesluiten onderworpen aan de goedkeuring van de RvC. Hoewel de aandeel houder aan de RvC een beloning kan toekennen en gemaakte kosten gedeclareerd kunnen worden, is de feitelijke situatie zo dat er geen beloning wordt genoten en dat ieder lid van de RVC zijn eigen kosten draagt. De taak opvatting van de RvC leden is: Vrijwillig, maar niet vrijblijvend. De commissarissen worden benoemd door de aandeelhouder. In het afgelopen tijd werden een aantal uittredende commissarissen vervangen. Daarbij werd ook het advies van de denktank opgevolgd; Voetbaltechnische kwalificatie (Peter Hofstede) en Communicatie kwalificatie (Sjoerd Weikamp), Sjoerd werd bovendien voorgedragen door Anhangersraod. Bij de keuze van de nieuwe commissarissen hebben we naast kwaliteit, die voorop moet staan, ook gekeken naar de leeftijdsopbouw. Voor jonge mensen is de functie naast hun werkzame leven een behoorlijke belasting. Je ziet dat een Rob Holtslag aan zijn werk prioriteit moest geven en binnen een jaar zijn functie beschikbaar stelde. Op dit moment is de RvC evenwichtig van samenstelling, zowel wat leeftijd als competenties betreft. De raad zal nog worden uitgebreid met een door de aandeelhouder C aan te wijzen lid.

Bestuur:
De Graafschap heeft er voor gekozen formeel één statutair Bestuurder te benoemen met als titel Algemeen Directeur (AD). Tot dit moment wordt de Bestuurder benoemd en ontslagen door de Aandeelhouder. In de ontwerp statuten, die worden opgesteld ten behoeve van de uitgifte van de aandelen C ligt daar ook een actieve rol voor de RvC. Het dagelijks bestuur van de BVO wordt gevormd door de Algemeen Directeur samen met de Financieel Manager en de Technisch Manager. De taak van Algemeen Directeur wordt gecombineerd met de functie van Manager Commerciële zaken. Tot 2006 was de functie van Algemeen Directeur een zelfstandige functie, die niet werd gecombineerd met andere taken. Juist in “moeilijke” tijden blijkt het geen gelukkige keus om zaken te combineren, echter binnen de BVO is er geen budget voor een zelfstandige AD. Henk Bloemers, als Commercieel Manager, heeft de taak van AD op zich genomen maar zijn kracht en passie ligt bij de commercie. De RvC onderkent dat dit geen optimale situatie is, en zoekt naar oplossingen, die zonder budget, moeilijk realiseerbaar zijn.

Invulling en organisatie Technische Staf:
Voor de bezetting van de Technische Staf is de Technisch Manager verantwoordelijk, waarbij voor de aanstelling en ontslag van de hoofdtrainer goedkeuring van de RvC vereist is.

Technisch Manager (TM):
Han Berger heeft bij zijn aanstelling destijds geëist en toegezegd dat hij autonoom zou zijn in het aangaan van contracten met spelers en trainers zolang dit binnen het financiële budget bleef. Dit zou hij enkel overleggen met 1 persoon binnen de club, destijds de voorzitter van de Vereniging. Deze situatie is daarna voortgezet. In de loop van de tijd bleek dat achteraf gezien er minder gelukkige beslissingen waren, die door de lengte van de overeenkomsten doorwerkten in andere jaren. De structuur werd gewijzigd waarbij een team van mensen samen tot een besluit kwamen over het aangaan van contracten. De RvC stond daarbij op afstand. Bij de benoeming van Peter Hofstede in de RvC is besloten dat hij met zijn voetbaltechnische kennis, dichter bij de besluitvorming betrokken zou worden. Blijkbaar is dat bij de benoeming onvoldoende gecommuniceerd en dat moeten wij ons als RvC aanrekenen, zodat de huidige Technisch Manager Roland Vroomans de laatste weken blijkbaar het gevoel kreeg dat de RvC geen vertrouwen in hem heeft en hij zijn zelfstandigheid verloor. Natuurlijk waren er tussen RvC en Technisch Manager pittige discussies over het herkenbaar voetbal, soort en kwaliteit van spelers, dat hoort in een volwassen organisatie. Een en ander is op 31 januari jl. opnieuw met elkaar besproken, waarna kort daarna Roland Vroomans besloot zijn tot 2015 durende contract niet af te maken. Ondanks andere berichten is er geen sprake van een afkoopsom of doorbetaling tot einde contractduur. Door de directie is met Roland overeengekomen dat hij zijn werkzaamheden per 1 maart beëindigt en zijn contract per 30 juni 2014 ontbonden wordt.

Hoofdtrainer:
De hoofdtrainer wordt benoemd door de Technisch Manager (formeel door de Bestuurder) , die benoeming behoeft goedkeuring van de RvC.

Met Darije Kalazic, de voorganger van Andries Ulderink, werd het aflopende contract niet verlengd . Darije was vele jaren trainer bij ons en het advies uit de toenmalige spelersgroep was om niet te verlengen, ondermeer omdat er geen variatie zat in zijn trainingen. Aangezien de kern van de spelersgroep ongewijzigd bleef zou dat een slechte start van een nieuw seizoen zijn. Het is zeker niet uitgesloten dat Darije op een zeker moment weer terug zal keren.

Na het vertrek van Andries Ulderink, die aangaf de spelersgroep niet meer “aan de gang” te krijgen, hebben we in onderling overleg en in goede harmonie afscheid van elkaar genomen. Gezien de rechtspositie van Andries is dit geformaliseerd in een “ontslag”.

Andries werd opgevolgd, door Richard Roelofsen met Jan Vreman als assistent. De opdracht was handhaving in de eredivisie. Dat is niet gelukt. Door de RvC is destijds met Richard en Jan gesproken over de wijze van voetbal. Achteraf gezien, ook door het resultaat, is de door hen gemaakte keus niet gelukkig geweest. Wij zijn er van overtuigd dat met handhaving er een andere conclusie was getrokken. Wat opvalt is dat “deskundigen” nu zeggen dat Van Marwijk bij HSV had moeten spelen vanuit een gesloten verdediging, waarbij het eerste doel is de nul houden. Wie het echt weet mag het zeggen. Dat het publiek de speelwijze niet accepteerde (on-Graafschaps) is voor een ieder duidelijk geweest.

Met Pieter Huistra werd een jonge ambitieuze trainer binnengehaald. Het eerste jaar werd met de hakken over de sloot de play-off gehaald. Vele jonge spelers kregen van Pieter een kans en werden beter. Het 2e jaar diende geoogst te worden. Gedurende het seizoen bleek dat er geen verbetering kwam in het voetbal en de resultaten waardoor de afstand tussen de trouwe achterban en het spelbeeld als maar groter werd. Daarover is uitgebreid gesproken met directie en Technisch Manager. Ligt het aan de trainer of zijn er spelers die niet bij de gewenste spelstijl passen. In beide zit een kern van waarheid. Vlak voor de kerstdagen heeft er een evaluatie plaatsgevonden met de directie, TM en RvC, daaruit bleek dat er onvoldoende vertrouwen was dat Pieter de resultaten zou kunnen verbeteren. De directie besloot dat aan Pieter zou worden meegedeeld dat wij afscheid van hem zouden nemen. Pieter wist van het gesprek op 24 december en de RvC heeft de directie geadviseerd het besluit direct met Pieter te delen en niet te wachten tot begin januari. Voor een sportman als Pieter is duidelijkheid het beste en als mens heeft hij daar recht op.

Door de directie werd met goedkeuring van de RvC besloten Jan Vreman te benoemen tot interim-hoofdtrainer met Dennis te Braak als assistent. Richard Roelofsen, assistent van Huistra, wordt verantwoordelijk voor de beloften. Het besluit wordt genomen dat Roelofsen geen deel meer uitmaakt van de bank tijdens de wedstrijd van de selectie. Een combinatie Vreman-Roelofsen op de bank is gezien de eerdere onlusten niet gewenst. Afgesproken werd dat gezocht zal worden naar een ervaren trainer die ook in staat wordt geacht de gewenste speelwijze van De Graafschap uit te voeren en tevens het contact tussen team, club en publiek te verbeteren. Met Jimmy Calderwood werd een contract afgesloten, waarbij aangegeven werd dat de club geen financiële middelen heeft om een salaris te betalen. Jimmy zat 2 jaar zonder club en wilde deze nieuwe kans graag grijpen. Zijn huisvesting wordt vergoed en hij krijgt de beschikking over een auto etc. Bij het behalen van de play-offs ontvangt hij een bonus met een zeer riante bonus bij eventuele promotie. Jimmy wordt 17 januari gepresenteerd en 20 januari is de eerste wedstrijd tegen PSV. Daar constateert de RvC dat Richard ondanks het eerder genomen besluit op de bank zit. Navraag dezelfde avond door ondergetekende bij Henk Bloemers leert dat Jimmy dat wilde omdat hij 2 man op de bank wilde en Dennis op vrijdagen verhinderd is. Kort daarna heeft Peter Hofstede dezelfde vraag aan Jimmy gesteld. Voor de RvC was het derhalve geen item meer en zat Roelofsen ook de volgende 3 wedstrijden op de bank. De vraag die nu opkomt, had de directie en/of RvC de hoofdtrainer direct moeten overrulen en zijn besluit om Roelofsen wel op de bank te zetten moeten corrigeren.

Donderdagavond voor de wedstrijd tegen Volendam werd ondergetekende gebeld door Jan Vreman , waarbij Jan liet weten dat Jimmy aan Roelofsen heeft meegedeeld dat hij van de bank moet onder druk van een sponsor en van Peter en dat de Technische Staf in grote onzekerheid verkeert en het vertrouwen kwijt is. Vrijdag stond er een reguliere vergadering van de RvC en met Jan werd afgesproken dat daarna een gesprek met hem zou plaatsvinden. In de RvC de argumentatie van Jimmy besproken en getracht Jimmy telefonisch te bereiken. Via diverse telefoons hield Jimmy zich onbereikbaar. Uit het gesprek met Vreman bleek dat juist het argument dat Jimmy zijn besluit heeft genomen onder druk van een sponsor cq investeerder en daardoor zijn onafhankelijkheid prijs geeft, tot een vertrouwenscrisis tussen Jimmy en de volledige Technische Staf en fysiotherapeuten heeft geleid. De vraag werd opgeworpen; wie is de volgende die onder die druk moet vertrekken of welke speler wordt onder die druk opgesteld? Op verzoek van Vreman vond een vervolg gesprek plaats met de gehele Technische en Medische Staf met dezelfde uitkomst. Omdat Jimmy onbereikbaar bleef is de afspraak gemaakt dat er die middag een gesprek met hem op het stadion zou plaatsvinden waarbij van de RvC aanwezig ondergetekende en Peter Hofstede. In de middag is Matthijs Dam uiteindelijk naar het woonhuis van Jimmy gereden en is de afspraak gemaakt dat om 16.30 het gesprek zal plaatsvinden omdat Jimmy rond 18 uur op het stadion moet zijn voor de wedstrijd tegen Volendam en de kwestie daarvoor duidelijk moet zijn. In het gesprek aan Jimmy gevraagd wat de werkelijke reden is en wie de sponsor is. Jimmy wilde geen naam noemen maar herhaalde steeds dat dit een belangrijke man binnen de club was, waarvan het ook afhankelijk zou zijn of hij komend jaar nog trainer kon zijn. (dat had hij donderdag ook aan Henk Bloemers laten weten) Wij, Henk Bloemers, Matthijs Dam, ondergetekende en Peter Hofstede, hebben Jimmy uitgelegd dat binnen De Graafschap de trainer wordt benoemd door de directie onder goedkeuring van de RvC en dat gremium zit nu in jouw kamer. Desondanks bleef Jimmy weigeren de naam te noemen. Jimmy meende dat hij zondermeer vanavond op de bank kon zitten en dat Jan Vreman hem zou assisteren. Wij hebben hem uitgelegd dat indien Jimmy zondermeer bij de wedstrijd aanwezig wilde zijn, hij dan alleen op de bank zou zitten en dat geen optie is. Er is aan hem voorgesteld om met de Technische Staf (TS) in gesprek te gaan voor de wedstrijd en aan te geven dat zijn besluit op verkeerde gronden is genomen of om zich ziek te melden, waarna er verder in het weekend een vervolg gesprek zou plaatsvinden. Jimmy wilde zich niet ziekmelden en ook niet met de TS in gesprek. Door ondergetekende is gesteld dat er nu een probleem is en gezegd dat wij behoefte hebben aan onderling overleg. In dat overleg is vastgesteld dat ons nu niet anders te doen staat dan voor de wedstrijd te melden dat afscheid van Jimmy is genomen omdat hij besluiten neemt onder druk van een sponsor en daardoor niet meer onafhankelijk is en de TS het vertrouwen in Jimmy kwijt is. We roepen Jimmy binnen en hij laat ons weten dat het toch beter is dat hij zich wel ziek meldt en dat hij de telefoon die avond zal uitzetten. Dat besluit om zich (functioneel) ziek te melden is door 5 volwassen mensen genomen. Wij maken met Jimmy de afspraak dat er zaterdag intern verder overleg zal plaatsvinden en daarna met Jimmy zal worden gesproken. Na zessen rijden we terug naar het stadion en brengen verslag uit aan de Technische Staf waarbij aanwezig de teammanager. Jan Vreman zal verantwoordelijk zijn en de mededeling zal worden gedaan dat Jimmy ziek is. Vlak voor de wedstrijd verneemt de directie dat Jimmy de gemaakte afspraak om zich ziek te melden éénzijdig heeft opgezegd en de overeenkomst met De Graafschap beëindigt. Op dat moment valt daarover niet meer te communiceren. In de rust wordt samen met de communicatie deskundigen Marc Teloh en Sjoerd Weikamp afgesproken dat direct na de wedstrijd Henk Bloemers een verklaring zal afleggen en openheid van zaken zal worden gegeven. In de media ontkent Jimmy dat hij het besluit genomen heeft onder druk van een sponsor. De zaterdag na de wedstrijd komt Jimmy op het stadion om afscheid te nemen en voor zover de RvC dat begrepen heeft, herhaalt hij tegenover de TS en spelersgroep exact het gebruikte argument.

Binnen De Graafschap worden de voor- en nadelen van een Engels model, met een combinatie van Technisch Manager/Hoofdcoach besproken. In die overwegingen zijn enkele gesprekken met Hans Kraay jr gevoerd, omdat hij zeker in dat profiel zou passen toegespitst op de wijze waarop volgens het Beleidsplan het voetbal technisch deel tot stand moet komen. De visie en aanpak tussen de club en Hans sloot aan, maar Hans heeft een TV carrière en indien hij die zou moeten (of willen) opgeven dan is dat voor De Graafschap financieel onhaalbaar. Een definitief besluit over al of niet een Engels model manager is nog niet genomen.

Financieel:
Zoals bekend heeft de club een groot negatief vermogen. In 2005 was de club technisch failliet en na de herstructurering in 2006 en verkoop van het stadion in 2007 bleef er nog een negatief vermogen achter van ruim € 3 mio. (voor de BV en Vereniging samen). De RvC heeft in 2006-2007 geadviseerd een schuldsanering toe te passen en schoon schip te maken. De Stichting Spelersfonds heeft haar vordering kwijtgescholden, maar de toenmalige financieel directeur besloot om aan de overige crediteuren geen voorstel te doen tot kwijtschelding ook omdat de grote crediteuren ook sponsor waren. Moreel een goed besluit maar zakelijk bleef het negatieve vermogen als een molensteen om de nek hangen. Aan de Stichting Spelersfonds werd bij de oprichting van de BV het aandeel B toegekend wat recht heeft op een deel van de transferrechten. In de jaren na de herstructurering werd de club ook nog geconfronteerd door een paar forse tegenvallers uit het verleden. Er werden aanslagen loonbelasting opgelegd voor de aan Eric Viscaal toegekende “portretrechten” en tevens een naheffing loonbelasting wegens verstrekte kleding die niet voldeed aan de ” norm” werkkleding omdat het loge een 1 cm te klein was en wegens door Centric aan de spelers en staf verstrekte PC’s die werden aangemerkt als door de BVO verstrekt. Al met al een kostenpost van rond de € 1 mio. Naast de aan de fiscus te betalen kosten dienden ook de kosten te worden betaald van fiscale en juridische adviseurs. Door vol te houden is wat betreft de claim Viscaal een fors bedrag verhaald op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de door de toenmalige voorzitter ingeschakelde fiscale adviseur. Het verschil en de te betalen naheffing loonbelasting kon betaald worden door vooruitbetaling van € 600k door Grolsch voor de toekomstige afnamebonus. Dit betekende wel dat nu jaarlijks € 60K minder cash wordt ontvangen. Tevens was er in de winterstop van het seizoen 2005-2006 een lening aangegaan en van sponsoren een vooruitbetaling ontvangen van in totaal afgerond € 1000K. Ondanks die financiële impuls vond er degradatie plaats en was deze € 1000K niet meer dan een verliesfinanciering die in de daarop volgende jaren afgelost moest worden of in mindering werd gebracht op de te betalen sponsor bijdrage. Aan een sponsor-investeerder diende € 280K te worden betaald wegens een eerder door deze sponsor betaalde transfersom voor een speler (Van Leerdam) die tranfervrij vertrok. Dat was contractueel niet goed vastgelegd. Een claim van de ex-voorzitter van Udinese van US dollar 500K wegens een “lening” werd afgewezen. Al deze feiten zijn bekend of horen bekend te zijn. Ik breng ze voor de `achtergrond` even in herinnering. Vanaf 2006 tot afgelopen seizoen heeft de BVO geen verliezen meer geleden, soms met wat geluk (bijdrage uit transfer Klaas Jan Huntelaar en andere transferontvangsten) en in het afgelopen seizoen door een vrijval uit de voorziening die echter niet leidt tot “geld op de bank”. Wij kunnen wel zeggen dat sinds de laatste jaren de club financieel “in control” is en rond oktober reeds bekend is wat de werkelijke uitkomsten van het lopende seizoen zullen zijn. Eind 2012 is door de club het aandeel B ingekocht, waardoor toekomstige transferinkomsten van spelers die niet in een spelerspool zitten geheel aan de club toekomen. Het inkoop bedrag bedroeg € 375K en is ten laste gebracht van het Eigen Vermogen, dat per 30 juni 2013 negatief € 2.3 is. Voor het jaar 2013-2014 is een negatief resultaat begroot van afgerond € 0.8 mio. De RvC heeft geen formele goedkeuring aan deze begroting verleend omdat er (nog) geen adequate dekking voor de financiering van dit verlies is. Aangezien er geen vermogens buffer is, zou dit zonder maatregelen leiden tot ondergang van de BVO. Voor de goed orde; de BVO heeft een vordering op de aandeelhouder (Vereniging) van € 1.9 mio. Omdat dit bedrag niet inbaar is, is dit ten laste gebracht van het Eigen Vermogen van de BVO. De BVO heeft destijds alle verplichtingen van de Vereniging voldaan. Over de financiële situatie is transparant gerapporteerd en gezien de penibele situatie , zeker door het verwachte verlies in dit seizoen, is in mei 2013 en september 2013 daarover een brief geschreven aan het Bestuur van de Vereniging als aandeelhouder om zo mogelijk samen tot een structurele oplossing te komen. Dat heeft geleid tot uitgifte van aandelen C, waarvoor inmiddels voor een bedrag van € 2 mio harde toezeggingen zijn, waarvan een deel reeds is gestort en een deel omzetting van bestaande leningen betreft. Deze toezeggingen zijn gedaan op grond van een schetsplan, het definitieve plan moet de directie nog presenteren. De directie heeft een positieve verwachting voor een bedrag van € 300K, zodat er nog € 700K ontbreekt op het bedrag van € 3 mio dat benodigd is voor een structurele oplossing. Momenteel wordt door de directie een laatste hand gelegd aan het definitieve plan. Derhalve is door de RvC is nog geen formele goedkeuring aan het plan verleend.

In dit kader is door de voltallige RvC een goed gesprek gevoerd met Sanderink. Vanuit mensen die dicht bij Sanderink staan werd gesteld dat hij in de club zou willen investeren. De conclusie in het gesprek was dat de visie van de RvC en Sanderink op de club niet verschilt, maar dat hij niet in de club kan/wil investeren omdat hij het geld nodig heeft voor de financiering van zijn bedrijven.

Investeerders etc:
Vele jaren werd er vanaf maart gebruik gemaakt van een seizoenskrediet bij de huisbank. Doordat hiervoor telkenjare een afsluitprovisie betaald diende te worden en de rente, door het hoge risico profiel, hoog was, wordt sinds enkele jaren gebruik gemaakt van een door investeerders verstrekte tijdelijke lening, die rond augustus werd afgelost. Tot 2006 was er sprake van een door de Stichting Spelerspool verstrekte lening, die terugbetaald zou moeten worden, maar in 2006 werd kwijtgescholden. Vanaf 2006 is er sprake van zogenoemde spelerspools. Met name genoemde spelers worden “geoormerkt” in een pool. Investeerders en veelal (voor een klein deel) de BVO investeren in de pool waaruit de transfersommen etc worden betaald. De resultaten van de pool worden als volg berekend: Transferopbrengsten van de “geoormerkte” spelers worden naar rato terugbetaald aan de investeerders tot het oorspronkelijke investeringsbedrag. Daarboven wordt het resultaat verdeeld in de verhouding 60% investeerders en 40% voor de BVO. De BVO loopt geen enkel risico en realiseert 40% van de winst , zonder enige investering . Bij een tekort is het gehele risico voor de investeerders. In de onder “Financieel” aangehaalde situatie van de € 280K , was door een onduidelijk contract de uitkomst, dat de sponsor zich op het standpunt stelde dat de transfersom een lening was en dat een eventuele winst 50/50 verdeeld zou worden. Ik heb dat destijds als volgt verwoord: Je geeft aan de BVO € 280K met de opdracht een staatslot te kopen, bij winst wordt deze verdeeld, bij verlies moet de BVO de inleg terugbetalen. Die situatie was ongewenst en is na 2006 zo ingevuld dat de BVO geen enkel risico loopt.

In de praktijk is het veelal zo dat investeerders de te ontvangen bedragen uit de Pool weer herinvesteren. Door de kritiek die van buiten soms wordt geuit maakte een investeerder laatst de opmerking: Een ieder kan mijn aandeel overnemen tegen de kostprijs plus € 1, zodat de toekomstige resultaten voor de koper zijn.

Een groep investeerders heeft de koop van het stadion gefinancierd. De koopprijs bedroeg € 9 mio. Het stadion is formeel overgedragen aan De Vijverberg BV voor een bedrag van € 7.9 mio, zijnde de koopprijs van € 9 mio onder verrekening van een aantal verstrekte leningen ad € 1.1 mio. De Vijverberg BV heeft bij de koop bedongen dat de Gemeente € 750K aan de Vijverberg betaald. De Gemeente was verlost van haar borgtocht die aangesproken zou worden omdat de Graafschap de rente en aflossing van de hypotheek niet meer kon betalen. De grond werd door een taxateur van de gemeente getaxeerd op € 6 mio indien sprake is van een bouwlocatie. Indien de locatie de bestemming bouwgrond zou verkrijgen, hetgeen niet zeker is, zal aan de Gemeente een bedrag betaald moeten worden van circa € 25 per m2, wegens bovenwijkse voorzieningen. De ontvangen € 750K dekt de dan aan de Gemeente te betalen bijdrage niet. Van het ontvangen bedrag van € 750K heeft de Vijverberg een bedrag van € 200K aan de (Vereniging) De Graafschap betaald waarmee deze haar achterstallige WOZ ( over jaren) aan de Gemeente betaalde. Netto heeft de Vijverberg derhalve € 550K ontvangen. De Rabo heeft aan de Vijverberg een lening verstrekt tegen de destijds geldende rente van 5.5% , daarnaast hebben investeerders een lening aan de Vijverberg verstrekt. Een aantal investeerders staat persoonlijk garant voor de door de RABO aan de Vijverberg verstrekte lening . De jaarhuur bedraagt € 550K , derhalve een bruto rendement van 6%, waarvan de kosten alsmede de rente(5.5%) en aflossing Rabo betaald moeten worden. Ook hier geldt dat indien andere investeerders of de Gemeente het stadion met ondergrond tegen de aankoopprijs van € 9 mio willen overnemen, de Vijverberg BV daarvoor volledig voor openstaat, echter wel onder de conditie dat De Graafschap tegen een huur van € 550K op de Vijverberg kan blijven voetballen, zolang De Graafschap dat wenst.

Algemeen:
Voor de organisatie en structuur van De Graafschap zijn de statuten, reglement RvC en Reglement directie juridisch leidend. Dat zij de kaders waarbinnen gehandeld wordt.

Het Beleidsplan 2011-2015 is leidend voor de missie en het doel van De Graafschap.

In de periode eind 2012 begin 2013 heeft een denktank bestaande uit alle geledingen van de Club , onder een onafhankelijke voorzitter van buiten de club, de structuur en organisatie tegen het licht  gehouden en aanbevelingen gedaan. De (juridische) structuur van de organisatie was goed, het beleidsplan werd onderschreven en de andere aanbevelingen werden overgenomen. Door de oprichting van de Anhangersraod met vergaande adviesmogelijkheden, naast de reguliere Vereniging De Graafschap en de Superboeren zou er een heldere communicatie lijn richting supporters ontstaan. Ik constateer nu dat dit blijkbaar (nog) niet gelukt is, de vraag waarom (nog) niet, kan ik niet beantwoorden. Deze week vroeg een journalist mij, hoe het nu komt dat er (in zijn ogen) al 30 jaar onrust bij De Graafschap is? Ik kan dat niet beantwoorden, wellicht zit het in de genen.

Door de uitgevoerde personele saneringen is de dienstverlening aan supporters en sponsoren onder druk komen te staan. Mensen zijn vertrokken en anderen werken minder uren. Geld kan maar op één manier uitgegeven worden, waarbij de nadruk, in een voetbal organisatie, ligt bij het spelersbudget. Gelukkig zijn er veel mensen die hun taak als vrijwilliger uitvoeren.

Tot zover een opsomming van (toetsbare) feiten. Ik wil afsluiten met een persoonlijke mening:

Ik sta er voor in dat het team van de leden van de RvC integer en volledig in het belang van de Graafschap handelt, dat is nu zo en naar mijn waarneming vanaf 2006 zo geweest. Ik begrijp dan niet dat een collega, in dit geval Peter Hofstede, die sinds september 2013 deel uitmaakt van de RvC en dat zeer actief doet en op een wijze, die in de situatie waarin de club op dit moment verkeert, te zeerste gewenst is (dicht bij Technische Staf) nu zo bejegend wordt. Laat één ding helder zijn: Een taak als vrijwilliger (RvC) is niet vrijblijvend en dat betekent niet dat er geen verantwoording verschuldigd is en tevens niet dat er geen kritiek mag worden gegeven. Doe dat dan wel op een sportieve (kan zeer hard zijn) en faire wijze. Op mijn leeftijd heb je bestuurlijk een redelijke ervaring opgedaan en om Peter binnen een halfjaar proberen af te branden, kan nauwelijks gebaseerd zijn op zakelijke feiten.

Ik kan u zeggen dat de gehele RvC zwaar teleurgesteld is dat we er in het gesprek met Calderwood niet zijn uitgekomen. Voor ons was er slechts één struikelblok en dat was het feit dat Jimmy zijn besluit heeft genomen onder, zoals hij zegt, druk van een sponsor. Dat kan bij een club als De Graafschap niet geaccepteerd worden. Onze trainer dient onafhankelijk te zijn in dit soort besluitvorming.

In mijn Nieuwjaar speech heb ik het volgende gezegd:

En nogmaals de aller, allerbelangrijkste doelstelling is het terugkrijgen van de binding met onze supporters en sponsoren, (en dat zijn er meer dan de stadionbezoekers), door herkenbaar voetbal te spelen. We stonden landelijk bekend en waren geliefd en bevreesd om de SFEER, SAAMHORIGHEID EN STRIJD op De Vijverberg. Dat moet terug! Het mooie is dat alle geledingen binnen de club, van al die prachtige vrijwilligers, tot de mensen op kantoor en van de spelers tot de supporters, hier hun steentje aan bij kunnen dragen. Laten wij hier, op 9 januari 2014, afspreken dat we elkaar daaraan houden. De Graafschap is van ons allemaal, van de Achterhoek en bij de Achterhoek hoort een aparte club, met een eigen beleid en eigen speelstijl.

Ik heb het nare gevoel dat dit niet lukt en de werkelijke oorzaak niet kan achterhalen. Daarvoor heb ik uw hulp nodig.

Ik verzoek u namens de gehele RvC dit stuk aan uw achterban kenbaar te maken.

Met vriendelijke groet,

Henk Zweers

24 februari 2014

Volgende wedstrijd De Graafschap

ADO Den Haag

ADO Den Haag

De Graafschap

De Graafschap

Zaterdag 18 mei, aanvang 20:00 uur

Kaartverkoopinfo komende duel

Kijk hier voor informatie m.b.t. de kaartverkoop voor de volgende wedstrijd(en):

Dinsdag 14 mei verloor De Graafschap met 2-3 van ADO Den Haag.
Zaterdag 18 mei om 20:00 uur is in Den Haag de returnwedstrijd.
Dit betreft de eerste ronde van de play-offs promotie/degradatie.

Volg ons op Instagram en X

Volg ons op Social Media:

Instagram X