Superboeren.nl | Officiële website van SV Superboeren De Graafschap
Postbus 392, 7000 AJ Doetinchem | Lid worden?

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van SV Superboeren De Graafschap. In deze verklaring wordt onder "SV Superboeren De Graafschap" verstaan de Supportersvereniging Superboeren De Graafschap, vertegenwoordigd door haar bestuurders. SV Superboeren De Graafschap is gevestigd in Doetinchem en staat ingeschreven onder KvK nummer 40123803.

In onderstaande privacyverklaring kun je lezen hoe SV Superboeren De Graafschap omgaat met de verwerking van  jouw persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens in het kader van AVG


Verwerkingsverantwoordelijke gegevensverwerkingen
SV Superboeren De Graafschap is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergeven in deze privacyverklaring. Voor meer vragen omtrent deze privacyverklaring kan contact gezocht worden met SV Superboeren De Graafschap via privacy@superboeren.nl. Voor overige vragen kunt u contact opnenen met info@superboeren.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
SV Superboeren De Graafschap verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Je kan hierbij denken aan jouw lidmaatschap van SV Superboeren De Graafschap, deelname aan de Superboerenpoule, deelname aan activiteiten en het plaatsen van een bestelling. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch contact met SV Superboeren De Graafschap
- IP-adres 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@superboeren.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
SV Superboeren De Graafschap verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Registratie van jouw lidmaatschap;
- Het afhandelen van jouw betaling m.b.t. jouw lidmaatschap of geplaatste bestelling via Superboeren.nl;
- Verwerking van jouw bestelling via Superboeren.nl;
- Verzenden van onze nieuwsbrief, D'ran Magazine en/of andere correspondentie rondom activiteiten waaraan jou deelname de afgelopen jaren heeft geschiedt;
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken voor de Superboerenpoule.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
SV Superboeren De Graafschap bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens m.b.t. lidmaatschap SV Superboeren De Graafschap
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Bankrekeningnummer + tenaamstelling
Deze persoonsgegevens worden tot 5 jaar na stopzetting van jouw lidmaatschap bewaard. 

Persoonsgegevens m.b.t. een bestelling / aanmelding lidmaatschap geplaatst via Superboeren.nl
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Bankrekeningnummer + tenaamstelling
- IP-adres 
Deze persoonsgegevens worden tot 5 jaar na datum bestelling bewaard. 

Persoonsgegevens m.b.t. deelname aan de Superboerenpoule (via superboeren.nl)
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres 
Deze persoonsgegevens worden tot 5 jaar na laatste deelname aan de Superboerenpoule bewaard.

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch contact met SV Superboeren De Graafschap
Deze persoonsgegevens worden tot 2 jaar na verstrekking bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
SV Superboeren De Graafschap verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. SV Superboeren De Graafschap blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
SV Superboeren De Graafschap gebruikt technische  analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SV Superboeren De Graafschap en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@superboeren.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. SV Superboeren De Graafschap wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
SV Superboeren De Graafschap neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via privacy@superboeren.nl.

Verwijzingen

Websites van anderen waarnaar SV Superboeren verwijst kunnen een ander privacy beleid hanteren. Voor de inhoud van andere websites dan www.superboeren.nl kan SV Superboeren geen verantwoordelijkheid dragen. Wij raden u aan zich op de hoogte te stellen van de regels voordat u persoonlijke gegevens aan hen verstrekt.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De meest actuele versie van de privacyverklaring kunt u op deze pagina vinden.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 20-10-2021.

Volgende wedstrijd De Graafschap

ADO Den Haag

ADO Den Haag

De Graafschap

De Graafschap

Zaterdag 18 mei, aanvang 20:00 uur

Kaartverkoopinfo komende duel

Kijk hier voor informatie m.b.t. de kaartverkoop voor de volgende wedstrijd(en):

Dinsdag 14 mei verloor De Graafschap met 2-3 van ADO Den Haag.
Zaterdag 18 mei om 20:00 uur is in Den Haag de returnwedstrijd.
Dit betreft de eerste ronde van de play-offs promotie/degradatie.

Volg ons op Instagram en X

Volg ons op Social Media:

Instagram X